บทความ

ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล: ศาลโลกกับปราสาทพระวิหาร ณ วันนี้

ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล ชี้ศาลโลกตัดสินคดีโดยปราศจากอำนาจ และตีความโดยขยายความเกินกว่าคำพิพากษาเดิม จึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะบังคับใช้กับไทยในแง่การพิพากษาตีความ เว้นแต่คนไทยบางกลุ่มสมคบเขมรให้ศาลโลกเป็นเครื่องมือยกแผ่นดินให้เขมร

คำตัดสินคดีพระวิหาร “เล็ก แคบ จำกัด” แค่ไหน

ฟิฟทีนมูฟจำลองภาพแผนที่ทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายดาวเทียม แสดงขอบเขตชะง่อนผาพระวิหารอันเป็นอาจเป็นไปได้ อ้างอิงจากแผนที่ชุดต่าง ๆ ประกอบคำบรรยายของศาลโลก เมื่อ ๑๑ พ.ย. ๕๖

บทความ ๔.๖ ตอนศาลาและบันไดที่ไม่มีโอกาสสร้างเสร็จ

บทความชุด “๔.๖” ว่าด้วยแผ่นดิน ๔.๖ ตร.กม. ของไทยรอบปราสาทพระวิหาร ตอนที่สองว่าด้วยเรื่อง “ศาลาและบันไดที่ไม่มีโอกาสสร้างเสร็จ” ที่อยู่ชิดพื้นที่ ๔.๖ ตร.กม. เป็นเขตไทยโดยสมบูรณ์แต่กลับถูกกัมพูชาประท้วงคัดค้าน จนถูกชะลอโครงการนับตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา

บทความ ๔.๖ ตอน ตลาดเขมรบนแผ่นดินไทย

บทความชุด “๔.๖” ว่าด้วยแผ่นดิน ๔.๖ ตร.กม. ของไทยรอบปราสาทพระวิหาร ตอนแรกว่าด้วยเรื่อง “ตลาดเขมรบนแผ่นดินไทย” จะพาย้อนลำดับเหตุการณ์การตั้งตลาดชาวกัมพูชาจนถึงพัฒนาการปัจจุบัน ที่ฝ่ายไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้แต่นั่งมองตาปริบ ๆ ขณะเขมรผู้รุกรานเร่งขยายสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่อง ไม่นำพาต่อการประท้วงของส่วนราชการไทย

วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ พื้นที่รุกล้ำที่เขมรยึดครองเบ็ดเสร็จ

นับไปไม่เนิ่นนานการประชุมคณะทำงานร่วม (JWG) ระหว่างไทยกับเขมรคงจะเริ่มขึ้น ซึ่งเนื้อหาสาระหลักมีเพียงเรื่องเดียวคือการถอนทหาร เพื่อน้อมไปตามมาตรการชั่วคราวของศาลที่กรุงเฮก ซึ่งเป็นศาล “การเมือง” ระหว่างประเทศ ตามที่ฝ่ายเขมรร่ำร้องขอ “เปิดคดีใหม่” ตีความคำตัดสินเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ ให้กว้างไกลกินความเกินกว่าขอบเขตการพิจารณาและคำตัดสินในคดีเดิม ซึ่งช้านานเกินกว่าจะขอตีความและประเทศไทยก็มิได้อยู่ภายใต้การรับอำนาจศาลมากว่า ๕๐ ปี ขณะที่ศาลโลกมากด้วยน้ำใจต่อเขมรจนเหลือประมาณนั้น ฝ่ายรัฐบาลไทยก็เปี่ยมไปด้วยความอ่อนน้อมไม่กล้าอ้าปากงัดง้างว่าศาลโลกไม่มีซึ่งอำนาจ สมยอมให้สมสู่คดีกันไปตามกระบวนการ

ความวิตกต่อมาตรการชั่วคราวศาลโลก

ไม่ว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะตัดสินมาตรการชั่วคราวออกมาอย่างไร ขึ้นอยู่กับประเทศไทยเท่านั้นว่าจะเอาอย่างไร ชัดแจ้งว่านักการเมืองผู้รับผิดชอบ และกระทรวงการต่างประเทศเป็นสิ่งเฮงซวยที่ประชาชนไม่สามารถฝากประเทศไว้ให้ได้ ก็ได้แต่หวังพึ่งการตัดสินใจของฝ่ายทหาร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราว เฉพะาหน้าที่มิใช่เรื่องน่าวิตกนัก ความน่ากังวลที่แท้จริงคือหลังจากนี้ ที่การพิจารณาดีจะเริ่มขึ้น หากกระทรวงต่างประเทศยังมีแนวคิดยกอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนไปให้องค์กรต่างด้าวเป็นผู้ตัดสิน หากยังคงมุ่งหน้าในทิศทางที่เป็นการรับอำนาจศาล เมื่อนั้นความฉิบหายก็อยู่ตรงหน้านี้เอง

การบอกเลิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีผลแล้ว

การแถลงในที่ประชุมเป็นการประกาศให้รัฐภาคีทั้งหมดรับทราบโดยทั่วกัน และอย่างชัดแจ้งถึงการบอกเลิกของประเทศไทย มีผลทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัย มีผลยิ่งกว่าการทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พฤติการณ์ทั้ง ๒ ข้อ จึงไม่ใช่เป็นแต่เพียงการแจ้งเจตจำนงค์เบื้องต้น การบอกเลิกของนายสุวิทย์ คุณกิตติ โดยการแถลงด้วยวาจาในที่ประชุม และการยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการยูเนสโก มีผลบังคับแล้ว คือไทยพ้นจากการเป็นภาคีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกแล้ว นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทั้งโดยพฤตินัย นิตินัย โดยสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติและหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ทุกประการ

  • dosage children strep
  • mastitis dosage
  • 2 years after
  • lucid dreams
  • used for chlamydia
  • one a day tablets
  • and drug interactions
  • user reviews
  • prescription online
  • late ovulation bfp
  • generic problems
  • alone bodybuilding
  • cause weight gain
  • merck generic
  • vs lovenox side effects
  • pregnancy prevention program canada
  • missed 3 pills
  • for blackheads
  • side effects long term use
  • dosage men cycle
  • is a pain pill
  • for pneumonia
  • where to buy cheap in uk
  • valium versus
  • jaw pain
  • for m-drol
  • sore legs
  • after period comes
  • gas
  • vs myalgia
  • side effects lawsuit
  • what happens if women takes
  • plaque reversal
  • z pack
  • rogaine combination before after
  • how often can you take liqui gels
  • cheap online
  • emergency surgery while taking
  • does cause gas in infants
  • for 4-6 months
  • e gestaAA?o
  • e. coli
  • 4 mg bula
  • taking you ovulate your own
  • real cheap
  • ibd study
  • together
  • prejudica a saude
  • drug interaction between and
  • side effects-jaw pain
  • pain medication
  • safe use pregnancy
  • and weight loss men
  • difference between and
  • dosage 4 month old
  • alternatives to taking
  • asthmatics
  • can buy egypt
  • and alcohol use
  • canada pharmacy
  • sperm production
  • como utilizar o
  • can i take and tylenol with codeine together
  • safe take during pregnancy
  • o
  • and together
  • 25mg
  • uses depression
  • coming off symptoms
  • maximum dose for children
  • taking 2 24 hours
  • what will do to women
  • neutropenia prophylaxis
  • cr cardiomyopathy
  • a quoi sert
  • kegunaan
  • bula do
  • plus classification
  • rate tendon rupture
  • can take me plane
  • does cause weight gain or weight loss
  • off label uses
  • mims malaysia
  • pfizer patient assistance program
  • can u take with
  • drug facts
  • for those who don't need it
  • baby aspirin twins
  • shampoo while
  • solution merck
  • tingling fingers
  • 30mg side effects
  • peritoneal dialysis
  • false positive methamphetamine
  • 350 mg granulato prezzo
  • ophthalmic ointment price
  • equine
  • zoloft vs weight gain
  • vs
  • onde comprar em recife
  • purchase canada
  • switching side effects
  • o que e
  • 0.125 mg levo sodium
  • ivpb
  • for men
  • are the side effects of really bad
  • is a maoi
  • withdrawal hair loss
  • interaction
  • 800mg
  • heartburn
  • temps d'effet
  • taking melatonin
  • or drowsy
  • can i take and together
  • migraine prevention
  • advil
  • medication for uti
  • pizza hut
  • hepatitis c
  • better than monistat
  • for children's ear infection
  • class action suit
  • side effects in horses
  • and thigh bone fractures
  • with alcohol
  • goosebumps
  • d 12 hour loss appetite
  • 200 mg capsule
  • is over the counter in canada
  • withdrawal symptoms - anxiety
  • 25 mg para que serve
  • para q es
  • long term studies
  • o cnh
  • or which is better
  • does sexual side effects go away
  • history
  • purpose taking
  • 50mg
  • long term use safe
  • 100 mg overdose
  • shampoo leaflet
  • soft flavored
  • does ib reduce swelling
  • nr.1 dusche
  • oral suspension
  • long before you lose weight
  • for itchy rash
  • buy generic
  • age limit taking
  • allergy dapsone
  • sinus infections fungal
  • can you take before surgery
  • how long does it take to work
  • 1 year old dosage
  • capsules 500mg pregnancy
  • rebound long
  • a odchudzanie
  • und psa-wert
  • side effects of stopping abruptly
  • toradol vs
  • arixtra bridge
  • is a vasodilator
  • test challenge
  • focalin xr and
  • hair loss women
  • taking age 25
  • side effects tiredness
  • makan tapi tak period
  • and pregnancy
  • cream for children
  • prescription drug
  • once weekly
  • antibiotico
  • capsule sa b-1
  • alternatives
  • prozac together
  • super p-force oder super
  • acetaminophen teething
  • pastillas prospecto
  • lawsuit payout
  • does cause back pain
  • vitamin supplements
  • best place to buy uk
  • d depression
  • tramadol together
  • 300 mg daily
  • side effects swelling feet
  • can you take
  • biological mechanism
  • is there a generic substitute for
  • bortezomib myeloma
  • ask a patient
  • can drink alcohol while taking
  • inhaler for sale
  • interaction between xanax
  • patent expiration
  • can you take both and
  • cuanto tiempo despues de tomar puedo tomar alcohol
  • interaction
  • can you buy dubai
  • forest laboratories
  • empregos osasco
  • is gel good for gout
  • dosage indications
  • e beta bloccanti
  • bij kalknagel
  • w calcium
  • e serenoa repens
  • best prices online
  • normal fsh levels challenge
  • kidney infection
  • yeast infection not working
  • versus
  • cost australia
  • levodopa and
  • can you take and vicodin together
  • therapeutic range atrial fibrillation
  • max dosage of
  • approved in australia
  • wealth nations
  • effectiveness hpv
  • tri pak
  • liver fda
  • hsg iui
  • for performance anxiety
  • mushrooms
  • stomach pain
  • gsk
  • pills for women
  • can u take while breastfeeding
  • long after eating
  • benzodiazepine
  • macrobid v.
  • mircette or
  • yahoo
  • using together
  • and tums interaction
  • vs vs
  • half life
  • over the counter equivalent to
  • is safe during pregnancy
  • dosage 160 mg
  • can cause bloating
  • interactions
  • taking just
  • indications and usage
  • dose uti
  • and vicodin
  • 40 mg astrazeneca
  • taking and 5-htp
  • nr. 1 ausschreibungstext
  • statute of limitations california
  • d espanol
  • 10 mg side effects
  • generic
  • effects of stopping
  • xr online pharmacy
  • 9621196847
  • injection uses
  • at the heart of warner lampert
  • can you drink coffee with
  • can be used to treat mrsa
  • benefits package
  • a dAugoAA cyklu
  • environmental health
  • side effects testimonials
  • velcade decadron myeloma
  • $20.00 coupons
  • for kids side effects
  • same as
  • gonorrhea dose
  • nuclear job openings
  • meglio arnica o
  • gel nursing mothers
  • does cause yeast infections
  • how much does cost on the street
  • indications use
  • and twins statistics
  • skin
  • effects of stopping
  • treat gad
  • aerosol para sirve
  • jarvik controversy
  • lek cena
  • together
  • empregos br
  • thrombocytopenia
  • chlamydia treatment
  • kidney problems
  • dosage with food
  • o que e
  • does treat ear infection
  • 4 comprimidos
  • xr vs
  • buy generic
  • d long can take
  • nursing considerations
  • drinking while
  • bula do 200mg
  • does increase sperm
  • 1 cream 15 g
  • safety during pregnancy
  • 2 einmal
  • dose for altitude
  • side effects of
  • can tablets crushed
  • once week tablets
  • about
  • drug interactions
  • liquid dosage infants
  • images rashes caused
  • buy online thailand
  • 150 mcg side effects
  • antidepressant weight gain
  • meglio o minoxidil
  • liquid dosage
  • d causes tinnitus
  • tan riesgoso aborto
  • hives rash
  • differences
  • tabletki antykoncepcyjne
  • happens if u stop taking
  • thermal tarifas
  • can hct be cut in half
  • muscle aches
  • suspension for gerd
  • dosage peptic ulcer
  • nebenwirkungen sodbrennen
  • provera regimen
  • what are the side effects of 80 mg
  • for blood pressure control
  • cipla
  • jaw
  • safe take during first trimester
  • can you take
  • side effects fluid retention
  • interaction between
  • unguento foglietto illustrativo
  • ointment 5
  • vs d
  • related cumin
  • y jugo de naranja
  • nebenwirkungen von
  • cost walgreens
  • indications
  • related breast cancer
  • pct after tren
  • cena w aptece
  • effective urinary tract infection
  • e visA?o
  • jak dAugo trzeba braA
  • can i take if i'm allergic to penicillin
  • switching er
  • reactions
  • in early pregnancy is safe
  • 2ww bfp
  • invega sustenna and
  • does treat chlamydia
  • what is ec
  • volo x
  • bad experiences with
  • foods to eat while taking
  • vs weight gain
  • does increase blood pressure
  • diarrhea
  • safe kids
  • d pregnancy
  • coupon code
  • tinnitus
  • fda warning for users
  • can capsules opened
  • myeloma
  • is a sulfa drug
  • w kulturystyka
  • 15mg tablets
  • vicodin
  • depression medication and alcohol
  • missing a dose
  • treatment ic
  • corp ex-dividend date
  • time to work
  • withdrawal dizziness how long
  • urination difficulty
  • list of side effects
  • banned canada
  • is better than
  • dosage for gyno
  • e erezione
  • once schwangerschaft
  • taking hydrocodone
  • good tonsillitis
  • effects of on skin
  • d
  • normal levels
  • and pregnancy risks
  • how long should i take for shingles
  • letra musica evangelica minha pedra