๔.๖ ตารางกิโลเมตรไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อน โดย ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล

ฟิฟทีนมูฟ – ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ และทนายผู้ประสานงานคณะทนายฝ่ายไทยในคดีปราสาทพระวิหาร ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๕ ได้เขียนบทความ “๔.๖ ตารางกิโลเมตรไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อน” ยืนยันสิทธิความเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ของประเทศไทยเหนือพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร และรวมถึงตัวปราสาทพระวิหาร ที่ซึ่งไม่ควรมีคนใดมีสิทธิ์ใช้คำว่า “พื้นที่ทับซ้อน” หรือพื้นที่พิพาท โดยเฉพาะรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ที่ใช้อย่างพร่ำเพรื่อ

ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล ระหว่างการเสวนา “ศักดิ์ศรีของไทยจะคงอยู่ได้อย่างไร : กรณี ๗ คนไทยถูกทหารเขมรจับในแผ่นดินไทย” ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ที่อาคารวุฒิสภา
ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล ระหว่างการเสวนา “ศักดิ์ศรีของไทยจะคงอยู่ได้อย่างไร : กรณี ๗ คนไทยถูกทหารเขมรจับในแผ่นดินไทย” วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ อาคารวุฒิสภา

ในบทความระบุอย่างหนักแน่นว่าเขตแดนอยู่ที่ขอบผาสันปันน้ำซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรและพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของปราสาทพระวิหาร ทั้งศาลโลกก็ไม่ได้ตัดสินเรื่องเขตแดน การลงมติยกปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาเป็นแต่การยกกฎหมายปิดปากของอังกฤษขึ้นมาอ้าง โดยศาลโลกไม่ได้มีอำนาจในการบังคับคดี การล้อมรั้วกันบริเวณและอนุญาตให้กัมพูชาเข้าใช้พื้นที่เป็นการใช้ “อำนาจอธิปไตยของไทย”

๔.๖ ตารางกิโลเมตรไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อน

เนื่องจากมีการกล่าวถึง “พื้นที่ทับซ้อน” ของไทย-กัมพูชาอย่างพร่ำเพรื่อและต่อเนื่อง  ในฐานะที่ผมใกล้ชิดกับคดีปราสาทพระวิหารมาเป็นเวลากว่า ๕๐ ปี  ผมขอยืนยันว่าพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรหาได้เป็นพื้นที่ทับซ้อน หรือ พื้นที่พิพาทแต่ประการใด  การกล่าวอ้างดังกล่าวจึงคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

     ๑. คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศปรากฏอย่างชัดเจนว่า กัมพูชาฟ้องเฉพาะตัวปราสาทพระวิหารและพื้นที่ที่ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ แม้ต่อมากัมพูชาได้พยายามขยายคำฟ้องอีกหลายครั้งหลายหนให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องเขตแดนตามแผนที่ระวาง ๑:๒๐๐,๐๐๐ ซึ่งเป็นแผนที่ที่กัมพูชาผนวกต่อท้ายคำฟ้อง แต่ศาลก็ได้ปฏิเสธทุกครั้งเนื่องจากศาลไม่มีอำนาจวินิจฉัยเกินคำฟ้องเดิม ถึงกระนั้นก็ตาม ผู้พิพากษารวม ๔ ท่านได้มีคำวินิจฉัยอย่างชัดเจนในคำพิพากษาแย้งและคำพิพากษาเอกเทศว่าในบริเวณเขาพระวิหารนั้น  เส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา (ฝรั่งเศสเดิม)  อยู่ที่ขอบหน้าผาอันเป็นสันเขาที่ปันน้ำ

๒. ดังนั้น พื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ที่อยู่ฝั่งไทยจึงเป็นของไทยโดยสิ้นเชิง  รวมทั้งตัวปราสาทพระวิหารด้วย ส่วนอีกฟากฝั่งของเส้นสันปันน้ำ คือ เลยขอบหน้าผาไปเป็นเขมรต่ำ ศาลมิได้ชี้ขาดว่า ปราสาทพระวิหารมิได้อยู่ในฝั่งไทยของเส้นสันปันน้ำ  ศาลเพียงแต่ลงมติเสียงข้างมากว่ากัมพูชามีอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารตามหลักกฎหมายปิดปาก ซึ่งผมก็ได้เคยชี้แจงไว้แล้วว่าศาลตัดสินผิดและไม่มีอำนาจบังคับคดี การที่ไทยยินยอมอนุญาตให้คนจากเขมรต่ำขึ้นมายังปราสาทพระวิหารโดยข้ามชายแดนไทยเข้ามานั้นเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยของไทย แสดงว่าประเทศไทยมิได้เคยสละอำนาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารและยังคงสงวนอธิปไตยของไทยเสมอมา

๓. พื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรนั้น เป็นราชอาณาจักรไทยอยู่แล้ว ตามอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๐๔  เมื่อกัมพูชาพยายามขยายคำฟ้อง ศาลก็มิได้วินิจฉัยแต่ประการใด  จึงไม่มีข้อสงสัยและไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลไทยหรือผู้หนึ่งผู้ใดจะเข้าใจอย่างผิดพลาดว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่พิพาทหรือพื้นที่ทับซ้อน หรือแม้แต่จะตั้งข้อสงสัยว่าเขมรมีส่วนเป็นเจ้าของซึ่งเท่ากับเป็นการหยิบยื่นอธิปไตยเหนือพื้นแผ่นดินไทยให้แก่กัมพูชา

๔. อนึ่ง พื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรนั้น เป็นของไทยโดยการปักปันเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว และบริเวณเขาพระวิหารเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดงรัก (เขาบรรทัด) คณะกรรมการปักปันผสมไทย – ฝรั่งเศส ได้เห็นพ้องต้องกันว่าไม่ต้องมีการปักหลักเขต   ทั้งนี้ เพราะแนวสันปันน้ำคือเส้นแบ่งเขตธรรมชาติที่ชัดเจน แน่นอน และถาวรตลอดไป

ศ. ดร. สมปอง สุจริตกุล
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๓๑ มกราคม ๒๕๕๔

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website