เอกสารการประชุมมรดกโลกครั้งที่ 34 ออกแล้ว — WHC-10/34.COM/7B.Add3 หายไร้ร่องรอย

หลังเสร็จการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ ๓๔ ที่บราซิล ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการขึ้นทะเบียนพระวิหารถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการลงนามรับรองในร่างข้อตกลงที่เป็นกรอบมติของคณะกรรมการมรดกโลกฉบับประณีประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยมีประธานมรดกโลกร่วมลงนามร หนึ่งเดือนหลังการประชุม คณะกรรมการมรดกโลกได้เปิดเอกสารมติแล้ววันนี้ ซึ่งช้ากว่ากำหนด ๑ เดือนเล็กน้อย โดยเอกสาร WHC.10 /34.COM /20 Report of the Decisions Adopted By the world heritage committee At its 34th session (Brasilia, 2010) ซึ่งเป็นเอกสารสรุปมติ พูดถึงกรณีปราสาทพระวิหารไว้ในหน้า  ๑๑๖ ไว้ดังนี้

WHC1034COM01
ภาพประกอบ: เอกสารสรุปมติกรรมการมรดกโลก WHC.10 /34.COM /20 หน้า ๑๑๖

Text:

Temple of Preah Vihear (Cambodia) (C 1224rev)
Decision: The World Heritage Committee, 34 COM 7B.66

  1. Having received Document WHC-10/34.COM/7B.Add.3,
  2. Recalling Decisions 31 COM 8B.24, 32 COM 8B.102, and 33 COM 7B.65, adopted at its 31st session (Christchurch, 2007), 32nd session (Quebec City, 2008), and 33rd session (Seville, 2009) respectively,
  3. Takes note that the World Heritage Centre has the documents submitted by the State Party;
  4. Further welcomes  the steps taken by the State Party towards the establishment of an international coordinating committee for the sustainable conservation of the Temple of Preah Vihear;
  5. Decides to consider the documents submitted by the State Party at its 35th session in 2011.

เนื้อหาสอดคล้องตรงกันกับต้นฉบับภาพถ่ายซึ่งนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามไว้ (WHC-10/34.COM/7B.66)

DSC_6251_secrete_signed
ภาพประกอบ: ร่างมติประณีประนอม 34con 7B.66 ที่คนของสุวิทย์ คุณกิตติ ถ่ายมาจากการประชุม

ประเด็นปัญหาเดิมซึ่งมีการถกเถียงกันระหว่างภาคประชาชนกับรัฐบาลในเอกสาร WHC-10/34.COM/7B.66 อยู่หลายประการ โดยเฉพาะข้อ ๔ ที่ระบุในทำนองให้กัมพูชาจัดตั้งคณะกรรมการ ๗ ชาติ ที่เรียกว่า international coordinating committee for the sustainable conservation of the Temple of Preah Vihear หรือ ICC ต่อไปได้เลยโดยที่การพิจารณาแผนการจัดการ (Managment Plan) นั้นจะหยิบขึ้นมาพิจารณาในการประชุมปีหน้า (ข้อ ๕: Decides to consider the documents submitted by the State Party at its 35th session in 2011.)

นอกจากเอกสารหลัก WHC.10 /34.COM /20 แล้ว มติการประชุมจะมีเอกสารย่อยอีกจำนวนมากที่จะให้รายละเอียดของแต่ละมติ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารต้นเรื่องการนำเสนอของประเทศภาคี โดยกรณีของปราสาทพระวิหารจะอยู่ในเอกสารย่อย WHC.10/34.COM/7A (State of conservation of the properties inscribed on the List of World Heritage in Danger) ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารถูกแยกไปอยู่ในเอกสารฉบับแก้ไขเพิ่มเติม WHC-10/34.COM/7B.Add.3 เพียงแต่ว่าเอกสารฉบับเต็มของ WHC-10/34.COM/7B.Add.3 ไม่เคยมีปรากฎอยู่ในทั้ง Working Document ของกรรมการมรดกโลกที่เผยแพร่ภายในตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตามที่ฟิฟทีนมูฟได้ติดตามความเคลื่อนไหว และไม่มีในเอกสารมติที่เพิ่งเผยแพร่วันนี้

ในเอกสารย่อย WHC.10/34.COM/7B  หน้า ๑๓๙ ระบุว่า “66. Temple of Preah Vihear (Cambodia) (C 1224rev)
See Document WHC-10/34.COM/7B.Add (Application of the Reinforced monitoring” ซึ่งหากตามดูใน 7B.Add และ 7B.Add2  ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพระวิหารแต่ระบุให้ดูใน 7B.Add3 แต่เอกสาร 7B.Add ไม่มีเผยแพร่?

WHC1034COM02
ภาพประกอบ: เอกสาร WHC.10/34.COM/7B หน้า ๑๓๙

WHC1034COM03
ภาพประกอบ: รายการเอกสารเผยแพร่ของกรรมการมรดกโลก ที่ WHC-10/34.COM/7B.Add.3  หายไปอย่างไร้ร่องรอย

คำถามจึงมีอยู่ว่าเอกสาร WHC-10/34.COM/7B.Add.3  เจ้าปัญหาฉบับนี้ที่มีรายละเอียดประมาณ ๘ หน้า หายไปไหน คณะกรรมการมรดกโลกและกัมพูชากำลังเล่นตลกอะไรกันอยู่ มีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่เผยแพร่เพราะจะนำเข้าที่ประชุมในการประชุมครั้งหน้า? จำเป็นที่ต้องมีใครสักคนต้องตอบคำถาม

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.