ดูชัด ๆ บ้านหนองจาน พ.ศ. ๒๕๒๓

ฟิฟทีนมูฟ — จากการศึกษากึ่งวิจัยข้อมูลจำนวนมาก ประกอบการสอบถามผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่รับผิดชอบตรงทั้งฝ่ายนโยบายและปฏิบัติ  เรายืนยันต่อเนื่องว่าหมู่บ้านตั้งใหม่ของกัมพูชาที่ชื่อ “ជោគជ័យ” ถอดเป็นคำสะกดภาษาไทยว่า “โชคชัย” หรืออ่านออกเสียง “โจ็กจัย” นั้น เป็นพื้นที่บ้านหนองจานของไทยที่ถูกใช้เป็นค่ายผู้อพยพเมื่อคราวเขมรแตก แม้ชาวเขมรที่อาศัยในหมู่บ้านดังกล่าวปัจจุบันยังเรียกขานหมู่บ้านนั้นว่า “ชมรมบ้านหนองจาน”

camp-nong-chan1980
สภาพผู้อพยพชาวเขมรหลายหมื่นที่บ้านหนองจาน ต้นปี ๒๕๒๓

บทความโนนหมากมุ่นทั้ง ๕ ตอนและเดินตาม ๗ คนไทยสองตอนที่ผ่านมา เรายังชี้เช่นเดิมว่าที่นั่น คือ ที่ของไทย แม้ผู้บริหารสูงสุดของประเทศจะพยายามลากเส้นเบี่ยงเบน หรือใช้การประดิษฐ์คำเลี่ยงไม่พูดถึง “ค่ายผู้อพยพ” ทว่า อดีตเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานั้นยังอยู่ในความรับรู้และจดจำของผู้คน โดยเฉพาะคนที่ร่วมเหตุการณ์จริง สภาพความเป็นค่ายริมตะเข็บชายแดน เช่นเดียวกับหมู่บ้านอื่น ๆ นั้น เป็นความจริงเชิงประจักษ์ การเสาะแสวงข้อเท็จจริงในยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีข่าวสารไม่ใช่เรื่องเกินมือผู้คน

เป็นที่ทราบว่าในยุคเขมรแตก ต้นปี ๒๕๒๓ กองทัพเวียดนามโดยการชักนำของเฮง สัมริน และ ฮุน เซน โค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงของพอล พต สภาวะความอดอยากและหนีภัยสงครามเกิดทั่วกัมพูชา นำไปสู่การไหลทะลักของชาวเขมรเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวชายแดน บ้านหนองจาน โนนหมากมุ่น เป็นจุดใหญ่จุดหนึ่งที่ชาวเขมรเหล่านี้อพยพเข้ามา โดยเฉพาะชาวเขมรจากเขตพระตะบอง (สมัยนั้นยังไม่แยกจังหวัดบันเตียเมียนเจ็ย)  คลิปวีดีโอ “ค่ายผู้อพยพ ๑๙๘๐” ความยาว ๓ นาที ๑๗ วินาที พร้อมคำบรรยายภาษาฝรั่งเศสซึ่งระบุชื่อบ้านหนองจานชัดเจนหลายครั้ง จะฉายภาพเหตุการณ์เมื่อครั้งนั้นให้เห็นอย่างเป็นจริงเป็นจังซ้ำอีกครั้ง

ความล้มเหลวและผิดพลาดในการแก้ปัญหา ๗ คนไทย และการพิพาทเขตแดนตลอดแนวชายแดนไทย-เขมร เป็นการไร้ความสามารถส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรี แต่คนไทยที่เหลือมีสิทธิโดยชอบที่ลุกขึ้นมาจะปกป้องแผ่นดินตัวเอง ทั้งโดยการเคลื่อนไหวรวมตัว ทั้งการต่อสู้ด้วยข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อมูล-เหตุผลที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่รายวันโดยบุคคลผู้ไร้ทั้งความสามารถ และไร้ทั้งเกียรติ ..หนึ่งนั้น

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website