คลิปเสียงอภิปราย “ข้อเท็จจริงแผ่นดินเขาพระวิหารฯ ๔.๖ ตร.กม.” – ศ.ดร. สมปอง สุจริตกุล

ฟิฟทีนมูฟ -  นำเสนอการอภิปรายในการสัมมนาแสวงหาความจริงแผ่นดินเขาพระวิหารฯ ภาคเช้า ในประเด็น “ข้อเท็จจริงแผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๐๕-๒๕๕๒” โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง  สุจริตกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ นายไพบูลย์  นิติตะวัน  สมาชิกวุฒิสภา  และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ  ดำเนินรายการโดย นายคำนูณ สิทธิสมาน  สมาชิกวุฒิสภา            

ข้อเท็จจริงแผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๐๕-๒๕๕๒

ในการอภิปราย ศ.ดร.สมปอง ได้ให้ข้อมูลในหลายประเด็นในแง่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ตลอดไปจนถึงทางออกหรือท่าที สิ่งพึงปฏิบัติของรับบาลไทยในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนี่เป็นปากคำของหนึ่งในคณะทนายเมื่อครั้งสู้ความในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในครั้งนั้น รับฟังคลิปเสียงการอภิปรายและถอดความ (เฉพาะช่วงต้น) ด่านล่าง

[podcast]http://www.15thmove.net/files/2009/09/sompong-viharn-siminar-siamcity-22sept52-2.mp3[/podcast]

การถอดความบางส่วนจากการอภิปราย

– ถามว่า มีความชัดเจนร้อยเปอร์เซนต์ว่า ๔.๖ ตารางกิโลมเตร เป็นของไทยแน่นอน เมื่อทุกฝ่ายรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศ นายกรัฐมนตรี ก็ยอมรับ ทำไมเราปล่อยปละละเลยให้ชุมชนต่างชาติเข้ามาตั้งมั่นกว่า ๑๐ ปี วิธีการที่ถูกต้องการเจราจา หรือประท้วงอย่างเป็นทางการแต่ประการเดียวเพียงพอแล้วหรือไม่กับสถาการณ์ปัจจุบัน?

ศ.ดร. สมปอง: โดยส่วนตัวและอาศัยข้อกฎหมาย พื้นที่ ๔.๖ เป็นของไทย ตามความตกลงอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๐๔ ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส พื้นที่ ๔.๖ ตร.กม เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณที่อยู่ทางทิศเหนือของเส้นสันปันน้ำ เป็นเขตแดนตามธรรมชาติระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งเขมรได้สืบสิทธิ์เมื่อได้รับเอกราช เขมรหรือกัมพูชาไม่มีสิทธิ์หรืออธิปไตยนอกเหนือไปจากที่ฝรั่งเศสเคยมีหรือเคยได้รับจากไทย

พื้นที่อันอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาปัจจุบัน เป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยมาก่อน ซึ่งไทยหยิบยื่นให้ฝรั่งเศสตามความตกลง ๑๙๐๔ ถ้ายกเลิกความตกลง ๑๙๐๔ ไป เราก็จะได้สิ่งเหล่านี้คืนมาทั้งหมด และถ้ายกเลิก ๑๙๐๗ พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสโภณ ก็จะกลับมาเป็นของไทย

ประเด็นที่สอง เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ ถ้ามีสิ่งแปลกปลอม ต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย เรามีสิทธิ อำนาจ หน้าที่  พันธกรณีตามกฎหมายไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ ที่จะป้องกัน ปกป้อง พิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทย ตามกฎบัตรข้อ ๕๑ เป็นสิทธิที่จะป้องกันตัวเอง ไม่นับเป็นการรุกราน

ข้ออื่นเช่น คนกัมพูชาเข้ามาตั้งชุมนุมในผืนแผ่นดินไทย อาจไม่นับเป็นปัญหามากมานัก เช่นเดียวกับการมีไชน่าทาวน์ สิ่งที่เราจำเป็นต้องปฎิบัติ คือ ยืนยันที่จะใช้อำนาจอธิปไตย เหนือดินแดนของเรา ตามที่พึงปฏิบัติ คือ ตรวจสอบวีซ่า หนังสือเดินทาง หนังสือประจำตัว อนุญาตหรือไม่อนุญาต เป็นสิทธิขาดของเรา

ในกรณีปราสาทพระวิหาร ถึงแม้เราจะถูกกฎหมายปิดปาก แต่ไม่ได้ถูกปิดปากไปทุกรณีไป ศาลเรามี นักการทูตเรามี เราต้องอ้าปาก ประท้วงและต้องให้เขาตอบ และอาจต้องแสดงแสนยานุภาพทางการทหาร ..ทำไมรัฐบาลไทยไม่กล้าแม้แต่อ้าปาก ซึ่งอาจใช้วิธีสุภาพได้ เชื้อเชิญให้ออกไปได้ เป็นสิทธิขาดของไทย

– ถึงเวลาที่ต้องใช้กำลังทหารหรือยัง?

ศ.ดร. สมปอง: (ถ้าผมเป็นโบเลียนคงไม่ต้องมาถาม ผมเป็นแค่ยุวชนทหารปีสาม) ในแง่ของประชาชนคนไทย การที่เราเห็นกำลังทหารเข้ามาประจันหน้า ปฏิกิริยา สันชาตญาณของมนุษย์ผู้มีใจบริสุทธิ์ต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไร กองกำลังเราก็มี เราไม่พึ่งนิ่งในนอนใจ เราได้บทเรียนจากปราสาทพระวิหารแล้ว ถึงแม้กฏหมายระหว่างประเทศจะเลวร้ายอย่างไร เราต้องอ้าปาก ต้องใช้กำลังตอบโต้เขา มิฉะนั้นจะกลายเป็นคนนิ่งเฉย ยอมยกแผ่นดินให้เขาเฉย ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทน

– มุมมองของรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ เราเป็นสมาชิกประชาคมระหว่างประเทศ เราอาจรบได้ระยะหนึ่ง หรือพิพาทบาดเจ็บล้มตายในที่สุดต้องกลับสู่โต๊ะเจรจา ซึ่ง กต. มองว่าไม่แน่เสมอไปว่าเมื่อกลับสู่โต๊ะเจรจา ซึ่งเราอาจเสียเปรียบ อาจต้องกลับขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ? มีองค์กรระหว่างประเทศมาเกี่ยวข้อง และ MOU ปี ๒๐๐๐ สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ มีผลทำให้ประเทศไทยยอมรับแผนที่ ANNEX I โดยปริยายหรือไม่

ศ.ดร. สมปอง: ประเด็นคำพิพากษาของศาล พ.ศ. ๒๕๐๕ ดคีปราสาทพระวิหาร ตามธรรมนูญศาล ข้อ ๖๐ คำพิพากษาไม่มีผลผูกพันธนอกจากคู่กรณี และเฉพาะเกี่ยวกับการนั้น เพราะฉะนั้น กรณีพิพาทคือปัยหาอธิปไตยของกัมพูชาเหนือปราสาทพระวิหาร คำพิพากษาไม่มีผลอะไรนอกเหนือจากนั้น ไม่มีผลผูกพันธยูเนสโก จะนำไปใช้ขึ้นทะเบียนทำไม่ได้ กัมพูชามีความเป็นห่วงมากจึงขอให้ไทยแถลงการณ์ร่วมว่าไทยเห็นชอบด้วย ใน ปี ๒๕๐๕ ท่านรัฐมนตรีถนัด คอมันต์ ตั้งข้อสงวนไว้ สงวนสิทธิ์จะเรียกพระวิหารคืนมา

แท้ที่จริงไทยไม่เคยโอนปราสาทพระวิหารให้กัมพูชา ธงชาติรราไม่เคยชักลง เราย้ายเสาธงออกมา ไม่มีการส่งมอบ ส่งที่เราทำเราปฏิบัติตามกฏบัตรข้อ ๙๕ ปฏิบัติตามคำพิพากษา จอมพลสฤษดิ์ท่านบอกจะเรียกคืนแต่ความจริงท่านไม่ได้ให้เขาเลย เพียงแต่ล้อมรั้วไว้ เข้าได้ก็เข้ามา จริง ๆ เราไม่ได้แม้แต่เสียตัวปราสาท อย่าว่าแต่พื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทับซ้อนมีเพียงแค่พื้นที่ตัวปราสาท

…..

เนื้อหาการอภิปรายในประเด็นต่างๆ มีความยาว ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที ทีมงานถอดย่อเฉพาะช่วงต้น ๒๐ นาที หากท่านใดจะให้ความกรุณาถอดความและเรียบเรียงจะเป็นพระคุณอย่างสูง

———————————–

ดาวน์โหลด

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

 • แฟ้มภาพ: สัมมนาแสวงหาความจริงแผ่นดินเขาพระวิหารฯ ๑
 • แฟ้มภาพ: สัมมนาแสวงหาความจริงแผ่นดินเขาพระวิหารฯ ๒
 • ข่าว

  n/e

  สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

  Visit Website

  Comments are closed.