Sound Clip หยุดสืบทอดนโยบายขายชาติ

ขณะนี้พวกเราทุกฝ่ายจะร่วมมือกันพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทย

Sound Clip หยุดสืบทอดนโยบายขายชาติ : ทำไมเราต้องคัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก สื่อรณรงค์พิทักษ์เขาพระวิหาร ผลิตโดย คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือและสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ให้เสียงโดย “หน่อย” เรียบเรียงจากบทความ “ทำไมเราต้องคัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก (1) หยุดมือไม่พาย-เท้าราน้ำ : หยุดสืบทอดนโยบายขายชาติ!

[podcast]http://www.15thmove.net/files/2009/09/Stop-sale-thai-1-Blog.mp3[/podcast]

ดาวน์โหลด: Sound Clip หยุดสืบทอดนโยบายขายชาติ

ที่มา: กลุ่มรณรงค์สื่อต้านคอร์รัปชัน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.