ภาคีฯ แถลงข่าวกรณีไทยรับแผนที่ ๑:๒๐๐,๐๐๐ ของกัมพูชา

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาท เขาพระวิหาร เปิดแถลงข่าว ณ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประเด็น “แผนที่ ๑ ต่อ ๒๐๐,๐๐๐” ซึ่งการดำเนินการของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ในรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นับเนื่องต่อมากระทั่งรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในปี ๒๕๕๒ ได้ยอมรับแผนที่ ๑ ต่อ ๒๐๐,๐๐๐ ของกัมพูชา ทั้งโดยปริยายและโดยจงใจปกปิดซุกซ่อน (และ/หรือความชุ่ยชิบของกระทรวงการต่างประเทศ)

ภาคีฯ แถลงข่าวกรณีไทยรับแผนที่ ๑ ต่อ ๒ แสน ของกัมพูชา

โดยรัฐสภา ในการประชุมร่วมกันสมัยสามัญนิติบัญญัติ เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ได้มีมติเห็นชอบ  “กรอบการเจรจาสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย-กัมพูชา และกลไกอื่น ๆ ภายใต้กรอบนี้” ด้วยคะแนน ๔๐๙ ต่อ เสียง  กรอบดังกล่าวมีแผนบทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ JBC ซึ่งปรากฏเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ (ANNEX 6) “Terms of Reference and Master Plan for the Demarcation of Land Boundary between the Kingdom of Thailand and  the Kingdom of Cambodia”  มีระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้ใช้แผนที่ ๑ ต่อ ๒๐๐,๐๐๐ ซึ่งแผนที่ดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยฝรั่งเศสฝ่ายเดียว มีความผิดพลาด ไม่ตรงกับสนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส  ทั้งหากมีการยอมรับแผนที่ดังกล่าวจะส่งผลเสียร้ายแรง เกิดเป็นข้อผูกมัดให้ไทยเสียดินแดน

เหตุต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้นำบันทึกการประชุม JBC ใหม่ที่ได้ดำเนินการหลังจากนั้น ๓ ฉบับ และร่างข้อตกลงชั่วคราวไทย-กัมพูชา ฉบับวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒ ณ กรุงพนมเปญ เสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๒

ภาคีเครือข่ายฯ โดย ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ เปิดการแถลงข่าว โดยมี ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล ร่วมการแถลงข่าวดังกล่าว เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐสภา ยกเลิกเพิกถอนมติรัฐสภา วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ และการกระทำใดๆ ที่มีการยอมรับแผนที่ฝรั่งเศส ๑:๒๐๐,๐๐๐ ทั้งก่อนหน้าและภายหลัง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ให้ยุติการนำร่างข้อตกลงชั่วคราวไทย – กัมพูชา จากผลการประชุมเจรจาของ JBC  หลังวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เข้าประชุมสภาร่วมโดยเด็ดขาด  รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ  และ JBC ฝ่ายไทย   เพื่อมิให้มีการดำเนินการใดๆ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพระราชอาณาเขตอาณาเขตประเทศไทย

 คลิปเสียงการแถลงข่าวของภาคีเครือข่ายฯ กรณีแผนที่ ๑:๒๐๐,๐๐๐

[podcast]http://www.15thmove.net/files/2009/10/pachae-statement.mp3[/podcast]

ดาวน์โหลด (ไฟล์ mp3 64Kbps ขนาด 18.4MB)
ขอบคุณ คุณธนา เลิศวนารินทร์ เอื้อเฟ้อไฟล์เสียง

แผนที่ ๑:๒๐๐,๐๐๐ ที่ระบุ

Dangrek_Map_1-20000

—————————————————–

Press release

รัฐสภาไทยได้มีมติเห็นชอบ “กรอบการเจรจาสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย-กัมพูชา และกลไกอื่นๆภายใต้กรอบนี้” ด้วยคะแนน ๔๐๙ : ๗ เสียง เรียบร้อยแล้วตั้งแต่มีการประชุมร่วมกันสมัยสามัญนิติบัญญัติเมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

ภายใต้กรอบนั้น มีการกำหนดแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ JBC ซึ่งปรากฏเป็นเอกสารภาษาอังกฤษในชื่อ Terms of Reference and Master Plan for the Demarcation of Land Boundary between –Thailand and –Cambodia มีการระบุไว้ชัดเจนในเอกสาร ให้ใช้แผนที่ ๑:๒๐๐,๐๐๐ (hereinafter referred to as “the Maps of 1:200,000”)

แผนที่ดังกล่าวซึ่งทำโดยฝรั่งเศสฝ่ายเดียวมีเส้นเขตแดนที่ผิดพลาดและไม่ตรงกับบทบัญญัติสนธิสัญญา จึงไม่สมควรที่ไทยจะยอมรับข้อผิดพลาดอันอาจนำมาซึ่งการเสียดินแดนเป็นข้อผูกพัน แต่กระนั้น JBC ก็ได้ใช้แผนแม่บทและการทำงานตามอำนาจหน้าที่ที่ผ่านการเห็นชอบมาแต่ครั้งนั้น ในการดำเนินการเรื่องแก้ปัญหาพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร และชายแดนไทย-กัมพูชาโดยมิได้มีการโต้แย้งหรือทักท้วงแต่ประการใด

และเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้นำบันทึกการประชุม JBC ใหม่ที่ได้ดำเนินการหลังจากนั้น ๓ ฉบับ และร่างข้อตกลงชั่วคราวไทย-กัมพูชา ฉบับวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒ ณ กรุงพนมเปญ เสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๒

ร่างข้อตกลงฉบับนี้ใช้พื้นฐานการดำเนินการจากแผนที่ ๑:๒๐๐,๐๐๐ นับเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติไทยในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ แม้จะใช้มติข้างมาก แต่ก็มิได้สอดคล้องกับประชามติตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จึงเป็นการใช้อำนาจแทนประชาชนโดยมิชอบ

เพราะฉะนั้น ประชาชนจึงมีความเห็นร่วมกันให้เสนอความจริงเรื่องนี้สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง และนำเสนอรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยยกเลิกเพิกถอนมติรัฐสภา วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ และการกระทำใดๆ ที่มีการยอมรับแผนที่ฝรั่งเศส ๑:๒๐๐,๐๐๐ ทั้งก่อนหน้าและภายหลัง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา นอกจากนี้ ขอให้ยุติการนำร่างข้อตกลงชั่วคราวไทย – กัมพูชา จากผลการประชุมเจรจาของ JBC หลังวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เข้าประชุมสภาร่วมโดยเด็ดขาด รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ และ JBC ฝ่ายไทย เพื่อมิให้มีการดำเนินการใดๆ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพระราชอาณาเขตอาณาเขตประเทศไทย

ประชาชนชาวไทย

(เอกสารเผยแพร่สำหรับการแถลงข่าวในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ ตึกอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

– ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ นักวิจัย ระดับผู้เชี่ยวชาญ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำการแถลงข่าว
– ร่วมด้วย ภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหาร

—————————————————

ข่าว/เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website