เขมรแจง ๘ ข้อสรุปการประชุม JWG ครั้งที่ ๒

การแถลงข่าวร่วมหลังการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชา พิจารณาการถอนทหาร ครั้งที่ ๒ ที่กรุงพนมเปญ เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ฟิฟทีนมูฟ — สำนักนายกฯ เขมร ออกเผยข้อสรุปการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-เขมร ๘ ข้อ มอบภารกิจ TMAC และ CMAC ร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดในจุด A B C และ D นัดถกครั้งแรกปลาย ก.ค. กำหนดถอนทหารใน ๓๐ วัน หลังเก็บกู้ระเบิดเสร็จ

สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาออกเอกสารแถลงผลการประชุมคณะทำงานร่วม ไทย-กัมพูชา หรือ JWG ครั้งที่ ๒ ที่ตึกวิมานสันติภาพ สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การประชุมครั้งที่ ๒ ของคณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชา (JWG-2) ได้จัดขึ้นระหว่าง ๒๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่กรุงพนมเปญ ด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพ และอยู่บนเป้าหมายของความเสมอภาค เท่าเทียม และผลประโยชน์ระหว่างสองประเทศ

๒. ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความตั้งใจอีกครั้งในการที่จะปฏิบัติตามมาตรการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

๓. คณะทำงานร่วมสองฝ่ายได้กำลังพยายามผลักดันความร่วมมือในทุกด้าน ซึ่งรวมถึงสันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ปลอดทหารที่กำหนดโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เกี่ยวกับมาตรการชั่วคราว

๔. ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันอีกครั้งถึงความตั้งใจที่จะรักษาและสร้างความรู้สึกดีต่อกันที่ยั่งยืนระหว่างประชาชนสองประเทศ และสกัดกั้นกิจกรรมทางลบที่อาจส่งผลกระทบต่อเขตปลอดทหาร

เอกสารแถลงข่าวสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ถึงผลการประชุมคณะทำงานร่วม ไทย- กัมพูชา ครั้งที่ ๒ กรุงพนมเปญเอกสารแถลงข่าวสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ถึงผลการประชุมคณะทำงานร่วม ไทย- กัมพูชา ครั้งที่ ๒ กรุงพนมเปญ
เอกสารแถลงข่าวสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ถึงผลการประชุมคณะทำงานร่วม ไทย- กัมพูชา ครั้งที่ ๒ กรุงพนมเปญ

๕. สองฝ่ายมอบภารกิจให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ของไทย และศูนย์กำจัดทุ่นระเบิด (CMAC) ของกัมพูชา ประชุมหารือในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยของคณะผู้สังเกตการณ์ร่วม (JOT) และสะดวกต่อขั้นตอนการปรับกำลังทหาร

๖. การปรับกำลังทหารจะต้องปฏิบัติภายในเวลา ๓๐ วัน ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เห็นชอบร่วมกันภายหลังการตรวจสอบของผู้สังเกตการณ์ร่วมหลังการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเสร็จสิ้นแล้ว ในจุด A B C D ของเขตปลอดทหารที่กำหนดโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ของไทย และศูนย์กำจัดทุ่นระเบิด (CMAC) ของกัมพูชา

๗. ทั้งสองฝ่ายรับทราบความก้าวหน้าในการทำงานของคณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชา และยินดีต่อผลการประชุมนี้

๘. การประชุมคณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งถัดไปจะจัดที่พระราชอาณาจักรไทยในโอกาสอันเหมาะสม

เอกสารแถลงข่าวฉบับดังกล่าวระบุว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมฝ่ายกัมพูชา ประกอบด้วย พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชา ตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการชายแดน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย คณะผู้บริหารจังหวัดพระวิหาร ผู้บัญชาการภูมิภาค ผู้บัญชาการกองพล และตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายไทยนำโดย พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทย พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม (อดีตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร) พล.ท. วรวิทย์ ดรุณชู เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะทำงานด้านเทคนิค

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website