สีหมุนีมอบเหรียญป้องกันชาติให้ทหารหน่วยองครักษ์ที่สู้รบไทย

นโรดม สีหมุนี กษัตริย์ของกัมพูชา ฟิฟทีนมูฟ — นโรดม สีหมุนี กษัตริย์เขมรมอบเหรียญป้องกันชาติแก่ทหารในสังกัดฐานองครักษ์ของฮุน เซน ร่วม ๓๐๐ คน ที่ประสบความสำเร็จในการปะทะกับไทยที่ชายแดนปราสาทพระวิหาร ปราสาทตาเมือนธม และปราสาทตาควาย โดยลงนามในกฤษฎีกาเมื่อ ๘ ก.พ. ๕๕

สำนักข่าวต้นมะขาม วันนี้ (๑ มีนาคม ๒๕๕๕) รายงานว่า นโรดม สีหมุนี กษัตริย์ของกัมพูชา ได้มอบเหรียญป้องกันชาติแก่นายทหารในฐานบัญชาการองครักษ์ ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการสู้รบป้องกันบูรณภาพดินแดนด้านปราสาทพระวิหาร ปราสาทตาควายและปราสาทตาเมือน โดยประสบผลสำเร็จ

ตามกฤษฎีกาของกษัตริย์กัมพูชาที่ลงนามเมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ระบุว่า สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ได้มอบเหรียญป้องกันชาติแก่นายทหารและทหารชั้นประทวนของฐานบัญชาการองครักษ์ จำนวน ๓๐๐ คน ที่มีความองอาจกล้าหาญในการเตรียมการและสู้รบป้องกันบูรณภาพดินแดนกัมพูชา ในด้านปราสาทพระวิหาร ปราสาทตาเมือน และปราสาทตาควาย จนประสบผลสำเร็จดียิ่ง โดยทหารที่ได้รับเหรียญป้องกันชาติ แต่ละคนจะได้รับเหรียญทอง ๑ เหรียญ เหรียญเงิน ๑ เหรียญ และสำริดอีก ๑ เหรียญ นายทหารของฐานบัญชาการองครักษ์ได้รับเหรียญป้องกันชาติ ได้แก่ พ.อ.พิเศษ ตวน วีระ พ.อ.ซอร์ เฮือน พ.อ.ทึม บุนเทือน พ.อ.จิน โซะพล

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website