กท.วัฒนธรรมเขมรแรง ประณามโจมตีพระวิหาร-วัดแก้วฯ

ฟิฟทีนมูฟ — กระทรวงวัฒนธรรมฯ เขมรออกแถลงการณ์รุนแรงประณามการโจมตีวัดแก้วฯ และปราสาทพระวิหารว่าเลวทราม กระหายสงคราม ต้องการรื้อถอนวัดแก้วฯ และปราสาทพ้นพื้นที่ ยกอ้างอนุสัญญากรุงเฮก  ๑๙๕๔ กล่าวหาไทยละเมิดหลายข้อรวมถึงคำตัดสินศาลโลก เรียกร้องทุกฝ่ายให้ประณามและหยุดยั้งไม่ให้ไทยก่ออาชญากรรมอันน่าอดสูทำลายมรดกโลก ประกาศเคียงข้างรัฐบาลใช้สิทธิ์ป้องกันตนเอง ปกป้องอธิปไตย

49508626-Damage-to-Preah-Vihear-Temple-Caused-by-the-Fighting_Page_01

แถลงการณ์ของกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ กัมพูชา ไม่ระบุวันที่ สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่ลิงค์นี้ เนื้อหาส่วนต้นเฉพาะตัวแถลงการณ์ ฟิฟทีนมูฟแปลเรียบเรียงดังนี้

—————————————————–

แถลงการณ์
กรณีความเสียหายร้ายแรงต่อปราสาทพระวิหารอันเกิดจากการรุกรานของกำลังทหารไทย

     กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา ขอประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีอย่างเลวทรามต่อปราสาทพระวิหารและบริเวณใกล้เคียงโดยการรุกรานของกำลังทหารไทย ที่ได้ยิงกระสุนปืนใหญ่และอาวุธหนักจำนวนมากเข้าไปยังปราสาท เมื่อวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๑ ซึ่งได้สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อหลายส่วนของปราสาท รวมถึงความกระหายสงครามพยายามทำลายวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระและพระพุทธรูปจำนวนมาก ซึ่งตั้งห่างประมาณ ๓๐๐ เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเช่นกัน

     กัมพูชาตระหนกต่อการทำลายปราสาทพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลกชิ้นเอกอันมีคุณค่าสากลโดดเด่นต่อมวลมนุษยชาติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการสักการะ ความเสียหายต่อปราสาทพระวิหารโดยกำลังทหารไทยเป็นการกระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายแหล่งมรดกโลก ที่พวกเขาตั้งใจพยายามรื้อทำลายทั้งปราสาทและวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระโดยปราศจากความเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๕๔ ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในยามการขัดกันด้วยอาวุธ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในรัฐภาคีนับแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๘ และอนุสัญญามรดกโลก ค.ศ. ๑๙๗๒ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในรัฐภาคีตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๘๗

     เราใคร่นำความสนใจของท่านมายังคำสั่งที่เกี่ยวข้องตามข้อบทของอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๕๔ โดยเฉพาะที่ระบุว่า

๔.๑ “อัครภาคีผู้ทำสัญญารับรองที่จะเคารพต่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตตนตลอดจนภายในเขตของอัครภาคีผู้ทำสัญญาอื่น…และโดยการงดเว้นการกระทำอันเป็นปรปักษ์ใด ๆ โดยตรงต่อทรัพย์สินนั้น”

๔.๓ “อัครภาคีผู้ทำสัญญาต่อไปนี้รับรองที่จะห้าม ป้องกันและถ้าจำเป็น จะต้องยุติทุกรูปแบบของการจารกรรม การปล้นหรือยักยอก หรือการกระทำอันป่าเถื่อนโดยตรงต่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เขาต้องละเว้นจากการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในดินแดนของอีกอัครภาคีผู้ทำสัญญาหนึ่ง”

๔.๔ “เขาจะต้องละเว้นจากการกระทำใดที่เป็นการแก้แค้นโดยตรงต่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรม”

๗.๑ “อัครภาคีผู้ทำสัญญารับรองว่าในยามสงบจะนำบรรจุไว้ในกฎยุทธวินัย หรือคำแนะนำการใช้บทบัญญัติดังกล่าวตามที่อาจให้การปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดสำนึกเคารพต่อวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประชาชนทั้งมวลในหมู่สมาชิกกำลังทหารของตน”

     ตามข้อบทเหล่านี้ เป็นที่ชัดเจนว่าประเทศไทยได้ละเมิดเครื่องมือทางกฎหมายซึ่งประเทศไทยนั้นเองเป็นรัฐภาคีหนึ่ง มิหนำซ้ำ ประเทศไทยได้ละเมิดคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๖๒ อีกด้วย ซึ่งตัดสินว่า “ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในพื้นที่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา และ ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยอยู่ภายใต้พันธกรณีที่ต้องถอนกำลังทหารหรือตำรวจ หรือยามหรือผู้เฝ้ารักษาอื่น ที่ประจำการโดยประเทศไทยที่ปราสาทหรือบริเวณใกล้เคียงบนพื้นที่กัมพูชา”

     สถานการณ์อันตรายนี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างรุนแรงต่อปราสาทพระวิหารซึ่งอาจเผชิญความเสียหายต่อไป กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์เรียกร้องให้ยูเนสโก คณะกรรมการมรดกโลก สถาบันวัฒนธรรมของรัฐสมาชิกอาเซียน ประชาคมโลก และประชาชนทุกคนผู้หวงแหน เคารพและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ และเรียกร้องอย่างนอบน้อมให้สนับสนุนทั้งเพื่อประณามการกระทำและพฤติกรรมอันน่าอดสูจากประเทศไทยที่ได้ก่ออาชญากรรมเหล่านี้ และเพื่อยุติการทำลายอย่างไม่ยั้งคิดนี้ในทันที

     กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์สนับสนุนจุดยืนที่หนักแน่นและเข้มแข็งของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่จะใช้สิทธิปกป้องตนเองเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา ตลอดจนขัดขวางความพยายามใด ๆ ต่อไปของประเทศไทยที่จะทำลายปราสาทพระวิหาร

     เราเรียกร้องประชาชนทั่วโลกให้ให้การช่วยเหลือทันทีในการปกป้องปราสาทพระวิหาร เพื่อให้ความมั่นใจว่าสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญหนึ่งเดียวนี้จะคงอยู่เป็นความสุขแก่มนุษยชาติ และเรียกร้องว่าให้แถลงการณ์ถูกนำเวียนไปยังประชาชนทุกคนและทุกประชาคมระหว่างประเทศ

รัฐมนตรี

—————————————————–

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website