ซก อาน โร่ฟ้องคุณแม่ยูเนสโกต่าง ๆ นานา

ฟิฟทีนมูฟ – ซก อาน รองนายกฯ เขมรดอดส่งหนังสือฟ้องคุณแม่ยูเนสโก ผู้ดีริมทางเท้าทำตัวดีเสมอเคารพกฎกติกาและพยายามเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของไทยมาตลอด ปราสาทพระวิหารเป็นของเขมร เส้นเขตแดนตามแผนที่ ๑:๒๐๐,๐๐๐ คงที่ตายตัว นานาชาติก็รับรู้ และไทยก็ยอมรับใน MOU43 ยุแยงว่าไทยโจมตีคณะกรรมการมรดกโลกต่อเนื่องและอ้างว่าไทยมีแผนลึกล้ำเตรียมการเป็นขั้นตอนจะยึดครองเขตแดนกัมพูชา เริ่มตั้งแต่วาดแผนที่ลับแล้วส่งทหารเข้าคุกคามพื้นที่ ฟ้องอีกไทยทำปราสาทเสียหายหนักหลายแห่ง ทั้งกำแพงและลานหิน ในโคปุระที่ ๑ ๓ และ ๕ ทำโบสถ์วัดแก้วฯ เสียหายหนัก ร้องคุณแม่ให้รีบเข้ามาทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร่งด่วนหนังสือคำร้องของนายซก อาน ประธานกรรมการมรดกโลกของกัมพูชาและรองนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หนังสือคำร้องของนายซก อาน ประธานกรรมการมรดกโลกของกัมพูชาและรองนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
หนังสือคำร้องของนายซก อาน ประธานกรรมการมรดกโลกของกัมพูชาและรองนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

หนังสือคำร้องของนายซก อาน ประธานกรรมการมรดกโลกของกัมพูชาและรองนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ โดยนอกจากหนังสือฉบับดังกล่าวกัมพูชายังได้แนบดีวีดีประมวลภาพความเสียหายต่อปราสาทพระวิหารและวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระนำส่งไปด้วย ซึ่งหนังสือดังกล่าวมี ๓ ฉบับ ส่งถึง ๑) เลขาธิการใหญ่ยูเนสโก มาดาม Irina Bokova ๒) ประธานกรรมการบริหาร  มาดาม Eleonora Mitrofanova เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำยูเนสโก และ ๓) ประธานคณะกรรมการมรดกโลก Mai Bint Mohammad Al Khalifa Manama (บาห์เรน) ฟิฟทีนมูฟแปลเรียบเรียงดังนี้

——————————————–

พนมเปญ, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑

     มาดามเลขาธิการใหญ่,

เรื่อง ปราสาทพระวิหารซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้รับความเสียหายร้ายแรง

     ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งและความวิตกกังวลอย่างใหญ่ยิ่งที่ผมเรียน ฯพณฯ เกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ ๔ และ ๕ กุมภาพันธ์ ในพื้นที่ปราสาทพระวิหารและบริเวณวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ

     ราชอาณาจักรกัมพูชายึดมั่นต่อนโยบายของตน เคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และให้ความสำคัญกับการรักษาสันติภาพและความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีกับเพื่อนชาวไทยมาต่อเนื่อง ข้อสังเกตประการแรกว่า ในกรณีปราสาทพระวิหารไทยไม่มีการอ้างสิทธิ์ ปราสาทตั้งอยู่ในพื้นดินภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา ซึ่งเป็นที่รับทราบของนานาชาติ แนวพรมแดนซึ่งลากผ่านบริเวณใกล้เคียงปราสาทนี้เป็นเส้นตายตัว ไม่ได้บังคับใช้แต่ฝ่ายเดียว แต่ตามเอกสารซึ่งเป็นที่รับทราบของนานาชาติ และปรากฎในข้อตกลงกับราชอาณาจักรไทยที่จัดตั้งคณะกรรมการร่วมก็แสดงเส้นเขตแดนนี้ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชามีสิทธิดำเนินการตามแผนบริหารจัดการบนพื้นดินตามเส้นเขตแดนนี้

      อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้โจมตีคณะกรรมการมรดกโลกในหลายโอกาส (การประชุมที่ไครสเชิร์ช ๒๐๐๗ ควิเบค ๒๐๐๘ และซิลเวีย บราซิลเลีย ๒๐๑๐) โดยโต้แย้งว่า “การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นการขึ้นทะเบียนแต่ ‘ฝ่ายเดียว’ ซึ่งเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทย” ในความเป็นจริง ต้นเหตุของความขัดแย้งนั้นลึก ถูกวางแผนและเตรียมการโดยรัฐบาลของประเทศไทย โดยอาศัยแผนที่ลับที่จัดทำขึ้นฝ่ายเดียว ปราศจากความถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ จากนั้นเสริมกำลังทหารอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุความปรารถนาที่จะรุกล้ำเขตแดนกัมพูชาอย่างจงใจ เจ้าหน้าที่ไทยมักอ้างเสมอว่างานอนุรักษ์และบำรุงรักษาปราสาทดำเนินการบนเขตแดนที่ ‘อ้าง’ เป็นของประเทศไทย การคุกคามทางทหารในพื้นที่ปราสาทเป็นผลให้เกิดการยิงตอบโต้เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ กำลังทหารของเราได้ดำเนินการตอบโต้การโจมตีและปกป้องกันการยึดครองแผ่นดินภายในพรมแดนของเรา กระสุนปืนและกระสุนปืนใหญ่ของทหารไทยไม่เฉพาะทำให้เกิดการเสียชีวิตจำนวนมาก แต่ยังได้แสดงให้เห็นความจงใจที่จะยึดครองและทำลายแหล่งมรดกโลกปราสาทพระวิหาร:

  • จาการตรวจสอบเบื้องต้น กระสุนปืนใหญ่และกระสุนปืน (B41, DK75, 81, 105 mm, 120 mm) ที่ยิงเข้าไปในปราสาทและในวัด ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงแก่หลายส่วนของปราสาทและวัด
  • ห้องโถงของวัดและที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์
  • วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระถูกทำลายด้วยกระสุนปืนใหญ่และกระสุนปืน
  • ในโคปุระที่ ๑ กระสุนปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ ม.ม. และ ๑๒๐ ม.ม. ตามลำดับ ตกลึกเข้ามา ๕ เมตร ถึง ๒๐ เมตร ซึ่งระเบิดใส่กำแพง
  • สำหรับโคปุระที่ ๓ และ ๕ กระสุนปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ ม.ม. และ ๑๒๐ ม.ม. ตกลึกเข้ามา ๕ เมตร และ ๗ เมตร มีผลกระทบต่อกำแพงและลานหินแบบเดียวกัน

     ฯพณฯ,

     ผมปรารถนาแจ้งแก่ ฯพณฯ ว่า การยิงตอบโต้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยอยู่ในเมืองเสียมราฐ เราจะสามารถเข้าใจได้อย่างไรว่าการเจรจาและการลงนามในอนุสัญญากรุงเฮก ปี ค.ศ. ๑๙๕๔ และ ๑๙๗๒ ไม่ได้รองรับแหล่งมรดกโลก และสถานที่ทางศาสนาอย่างวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ การคุกคามทางทหารมีแนวโน้มที่จะร่วมกระทำความเสียหาย

     มาดามเลขาธิการใหญ่,

     เรามีความวิตกกังวนต่อปราสาท!

     เราได้ยื่นคำร้องอย่างแข็งขันและเร่งด่วนไปยังผู้คุ้มครองอนุสัญญา ๑๙๗๒ และผู้ปกป้องมรดกของมวลมนุษยชาติ ปราสาทตั้งอยู่ภายใต้ผืนธงของยูเนสโก้และเป็นความรับผิดชอบของท่าน เราควรจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบปราสาทโดยเร็ว

     รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาคาดหวังต่อการดำเนินการที่แน่วแน่เพื่อปกป้องมรดกโลกอัญมณีที่มิอาจทดแทนได้ของท่าน

     ฯพณฯ โปรดรับ เป็นหลักประกันต่อการความวิตกกังวลอย่างสูงสุดของผมและด้วยความเคารพ

ประธานกรรมการมรดกโลกแห่งชาติ
รองนายกรัฐมนตรี               

ซก อาน                       

สิ่งที่แนบมาด้วย แผ่นดีวีดี (เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพความเสียหายในเบื้องต้น) และภาพที่พิมพ์ออกมาในบางส่วน              

——————————————–

หมายเหตุ: ขอบคุณ Mr. Laoust Tanguy & Melle. Donna Ohlala แปลเปรียบเทียบและตรวจทานจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website