“เต๊บ วง” สังฆราชเขมรออกเสต็บเกรียน แถลงการณ์ด่าสนธิ ‘ไอ้บ้า’-‘เด็กมีปัญหา’ ลามปามในหลวง!!

 

ฟิฟทีนมูฟ — สมเด็จพระอัครมหาสังฆราช “เทพ วง” ของกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ยกสรรพคุณตัวเองและยกหาง” “ฮวย เซง” ชี้นิ้วประนามนาย “สนธิ ลิ้มทองกุล” ในเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยกล่าวหาว่านายสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นคนบ้าเสียสติ มีอวิชชา เป็นคนมีอคติ ไม่เข้าใจหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา กล่าววาจามุ่งร้ายต่อสมเด็จฮุน เซน ผู้สุดแสนประเสริฐและเป็นที่เคารพรักของชาวกัมพูชา ทั้งยกพุทธภาษิตมาสั่งสอน จี้ทางการไทยเร่งดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ได้บทเรียน ทั้งไม่วายพาดพิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทย รายละเอียดแถลงการณ์ดังเนื้อหาด้านล่าง

Tep_Vong Tep_Vong_b
เกรียนเทพ “เทพ วง” สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ประธานร่วมองค์การศาสนาแห่งโลก

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

แถลงการณ์ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราช เทพ วง องค์ประธานร่วมองค์การศาสนาแห่งโลก

เพื่อออกแถลงการณ์ตอบโต้นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (เสื้อเหลือง) ซึ่งหลงผิดในประวัติศาสตร์และประพฤติตัวคล้ายเด็กมีปัญหาในสังคมไทย สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชแห่งกัมพูชาปรารถนาที่จะแจ้งแก่ผู้นำรัฐบาลไทยว่า สมเด็จฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งองค์ประธานร่วมองค์การศาสนาแห่งโลกมีสำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยในกรุงเทพ ได้ฉลองวันประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (วิสาขบูชา) ร่วมกับสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และได้มอบหมายให้พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตฺโต เป็นประธานสมาพันธ์วันวิสาขบูชาโลก และมอบหมายให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ เป็นสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายของราชอาณาจักรไทย ทั้งได้กราบบังคมทูลอนุญาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดงานถวายผ้าพระกฐินหลวงประจำปีแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งในต้องจำพรรษาระหว่างฤดูฝนที่พระเจดีย์ในราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นประจักษ์ต่อความเป็นมิตรของสมเด็จฯ องค์ประธานร่วมองค์การศาสนาแห่งโลก ในอันที่จะสร้างสันติระหว่างสองประเทศ กัมพูชาและไทย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังคงมีพฤติกรรมซึ่งผิดศีลธรรมขัดต่อหลักคำสอนทางศีลธรรมของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนบ้า มีอวิชชาและอคติของคนประเภทนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้หลงผิดในประวัติศาสตร์ ณ ใจกลางกรุงเทพเมืองอันสงบสุข โดยการละเมิดกฎหมายแห่งรัฐ เขาได้ประพฤติและใช้ถ้อยคำดูหมิ่นและทิ่มแทง ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ ต่อผู้นำกัมพูชาโดยเฉพาะสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ซึ่งเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและได้รับความเคารพรักอย่างสูงยิ่งจากประชาชนชาวกัมพูชาทั่วประเทศ สมเด็จฮุน เซน เป็นผู้นำซึ่งรักในสันติและมีคุณธรรมสูงส่ง แม้กระนั้นยังถูกลบหลู่โดยเด็กมีปัญหาต่อต้านสังคมไร้ซึ่งสติปัญญาบางคน สมเด็จมิได้โกรธเคืองโดยปราศจากเหตุผล สมเด็จเป็นผู้ซึ่งให้อภัยแก่ทุกผู้คน ท่านไม่อาฆาตพยาบาทต่อผู้ใด โดยยึดถือในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า  “เวรา นิ อะเวรา นิ” ซึ่งหมายถึง “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” และการตอบโต้ของท่านเป็นไปโดยมีเหตุมีผลเปี่ยมด้วยคุณธรรมและเกียรติอันสูงส่ง ด้วยคำพูดอันดูหมิ่นโดยตรงต่อสมเด็จ สนธิได้กล่าวว่า “การตัดหัวฮุน เซน เอาเลือดมาล้างเท้าพระเจ้าอยู่หัวของไทยนั้นไม่เพียงพอ ต้องเอาหัวเสียบประจานด้วย” คำพูดและพฤติกรรมเหล่านี้มองได้ว่าไม่เคารพต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงตรัสสั่งสอนพุทธศาสนิกชนว่า “อย่าตั้งอยู่บนความประมาท ความประมาทนำไปสู่หายนะ” ยิ่งตอกย้ำว่าการริเริ่มอันบ้าเสียสติของสนธิ ลิ้มทองกุล ไม่เพียงกระทบต่อสมเด็จ ฮุน เซน แต่ยังกระทบต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุลยเดช ผู้ทรงเป็นองค์พุทธมามกะอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย ยิ่งกว่านั้น การกระทำอันขาดความรับผิดชอบทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีนานาชาติแย่ลง

ในนามขององค์ประธานร่วมองค์การศาสนาแห่งโลก พระอัครมหาสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เห็นว่าการกระทำของนายสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นการกระทำของเด็กมีปัญหาต่อต้านสังคม มีอวิชชา และเข้าใจผิดในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แนะนำให้ผู้หลงเชื่อในสนธิอย่าได้คบหาและให้หลีกห่างเพื่อหลีกเลี่ยงความพินาศฉิบหาย

ทางการไทยควรนำเขาไปสู่กระบวนการยุติธรรมโดยทันที เพื่อให้การศึกษาต่อเขาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งฟืนฟูปรับเปลี่ยนนิสัยมิให้มิอคติต่อผู้มีสติปัญญา

พระเจดีย์อุนาโลม (Ounalom Pagoda) ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓

ลงนามโดย เทพ วง
สมเด็จพระอัครมหาสังฆราช
องค์ประธานร่วมองค์การศาสนาแห่งโลก

————————

ต้นฉบับแถลงการณ์จากเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา: STATEMENT Samdech Preah Akka Moha Sangha Raja Tep Vong, Co-Chairman of the World Inter-Religions Decides (ไฟล์ PDF)

หมายเหตุ: สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ถอนไฟล์ดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ แต่..ฟิฟทีนมูฟมีสำเนา โปรดหยิบไปรับชมจากด้านล่าง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website