ภาคีฯ แถลงข่าวด่วน กรณีรัฐบาลซุกแผนที่ ๑ ต่อ ๒ แสน

ภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหาร นัดแถลงข่าวเป็นการด่วนกรณีที่รัฐบาลงุบงิบแอบซุก รับแผนที่ ๑ ต่อ ๒๐๐,๐๐๐ ของกัมพูชา ซึ่งส่อนัยยะต่อการเสียดินแดน เนื่องจากแผนที่ฉบับดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนสูงและรุกล้ำกินแดนเข้ามายังพื้นที่อันอยู่ภายใต้อธิปไตยของไทย

ภาคีเครือข่ายฯ กำหนดแถลงข่าวกรณีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคารเอนกประสงค์ ๑ สถาบันไทยคดีศึกษา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โดยมี ศ.ดร. สมปอง สุจริตกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานการแถลงข่าว ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์  นักวิจัย ระดับผู้เชี่ยวชาญ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมแถลงข่าว ร่วมด้วย ภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหาร

———————————————

เอกสารเผยแพร่สำหรับการแถลงข่าว

รัฐสภาไทยได้มีมติเห็นชอบ “กรอบการเจรจาสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย-กัมพูชา และกลไกอื่นๆภายใต้กรอบนี้’” ด้วยคะแนน ๔๐๙ : ๗ เสียง เรียบร้อยแล้วตั้งแต่มีการประชุมร่วมกันสมัยสามัญนิติบัญญัติเมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

ภายใต้กรอบนั้น มีการกำหนดแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ JBC ซึ่งปรากฏเป็นเอกสารภาษาอังกฤษในชื่อ Terms of Reference and Master Plan for the Demarcation of Land Boundary between –Thailand and –Cambodia มีการระบุไว้ชัดเจนในเอกสาร ให้ใช้แผนที่ 1:200,000 (hereinafter referred to as “the Maps of 1:200,000”)

JBC ได้ใช้แผนแม่บทและการทำงานตามอำนาจหน้าที่ที่ผ่านการเห็นชอบมาแต่ครั้งนั้น ในการดำเนินการเรื่องแก้ปัญหาพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร และชายแดนไทย-กัมพูชา

และเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้นำบันทึกการประชุม JBC ใหม่ที่ได้ดำเนินการหลังจากนั้น ๓ ฉบับ และร่างข้อตกลงชั่วคราวไทย-กัมพูชา ฉบับวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒ ณ กรุงพนมเปญ เสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๒

ร่างข้อตกลงฉบับนี้ ใช้พื้นฐานการดำเนินการจากแผนที่ ๑:๒๐๐,๐๐๐ นับเป็นเรื่องรุนแรงที่สุดของฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติไทย ในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ถึงจะใช้มติข้างมาก แต่ก็ผิดรัฐธรรมนูญ

เป็นตัวอย่างการ Corrupt อำนาจอธิปไตย โดยฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้อำนาจแทนประชาชน !

เพราะฉะนั้น ประชาชนจึงมีความเห็นร่วมกันให้เสนอความจริงเรื่องนี้สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง เสนอต่อรัฐบาล รัฐสภา แก้ไขปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

ยกเลิกเพิกถอนมติรัฐสภา วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ และการกระทำใดๆ ทั้งก่อนหน้าและภายหลัง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ที่มีการยอมรับแผนที่ฝรั่งเศส ๑:๒๐๐,๐๐๐ นอกจากนี้ ขอให้ยุติการนำร่างข้อตกลงชั่วคราวไทย – กัมพูชา จากผลการประชุมเจรจาของ JBC หลังวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เข้าประชุมสภาร่วมโดยเด็ดขาด รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ และ JBC ฝ่ายไทย เพื่อมิให้มีการดำเนินการใดๆ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทย

ประชาชนชาวไทย

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website