สัมมนา“แสวงหาความจริง : แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๐๕-ปัจจุบัน”

ต่อเนื่องจากการเสวนา “” คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายติดตามสถานการณ์ปราสาทพระวิหาร จัดสัมมนา “แสวงหาความจริง : แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๐๕-ปัจจุบัน” วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒  ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

แสวงหาความจริง : แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๐๕-ปัจจุบัน

โดยมีรายละเอียดกำหนดการ มีดังต่อไปนี้

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา  -  ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา -   กล่าวรายงาน โดย นายไพบูลย์  นิติตะวัน  สมาชิกวุฒิสภา  และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ                  
     – กล่าวเปิดการสัมมนาโดย ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา
      –  สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสัมมนา “แสวงหาความจริง : แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๐๕-๒๕๕๒”
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา -   อภิปรายในประเด็น “ข้อเท็จจริงแผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๐๕-๒๕๕๒” โดย
     (๑)  ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
     (๒)   ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง  สุจริตกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
     (๓)   นายไพบูลย์  นิติตะวัน ประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา

          ดำเนินรายการโดย : นายคำนูณ สิทธิสมาน  สมาชิกวุฒิสภา
เวลา  ๑๒.๐๐ นาฬิกา – รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๕ นาฬิกา   – ประชาชนและผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
         ดำเนินรายการโดย :  นายวรินทร์  เทียมจรัส สมาชิกวุฒิสภา  นายแสงธรรม ชุนชฎาธาร อนุกรรมาธิการฯ
เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา -  สรุปประเด็นการสัมมนา/ปิดการสัมมนา โดย นายไพบูลย์  นิติตะวัน  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การดำเนินการของรัฐ

การสัมมนาครั้งนี้กำหนดไว้เพียง ๓๐๐ ที่นั่ง ท่านสามารถเข้าร่วมสัมมนาโดยลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่: โทรศัพท์ ๐๘๒-๕๙๙-๒๓๙๔  โทรสาร ๐-๒๒๔๔-๑๘๕๐ อีเมล phraviharnthai[a]gmail.com

—————————-

หมายเหตุ  :
        ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
        ๒. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา และเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา 

About the Author

n/oi

เชี่ยวชาญในงานผลิตสื่อหลากชนิด รับผิดชอบงานกราฟฟิค ภาพล้อและรับหน้าที่บรรณาธิการ

Visit Website