เสวนา คณะกรรมการมรดกโลกชนวนความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา

คณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาท เขาพระวิหาร จัดเสวนาเรื่อง “คณะกรรมการมรกดโลก ชนวนความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา” ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ (อาคารวุฒิสภา)

poster3

การเสวนาครั้งนี้เป็นลำดับต่อเนื่องของการเสวนา/สัมมนาทางวิชาการ ๒ ครั้งก่อนหน้า โดยจะถกและเปิดประเด็นรายละเอียดปัญหาปราสาทและเขาพระวิหารอันเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา เจาะจงประเด็นเฉพาะ “คณะกรรมการมรดกโลก” หน่วยงานในสังกัดองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) อันเป็นต้นเหตุหลักหนึ่งของความขัดแย้ง

การเสวนาครั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า โดยสามารถเข้าร่วมฟังและแสดงความเห็น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรับเอกสารประกอบการเสวนา ขอให้ลงชื่อเข้าร่วมฯ ก่อนเวลา และเพื่อให้การเสวนาราบรื่นขอความกรุณาผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาทุกท่านรักษามารยาทโดยปิดเสียงและไม่สนทนาโทรศัพท์ในห้องประชุม

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website